2009-10-31

Jobbkongressen stakar ut vägen.

Jobbkongressen börjar lida mot sitt slut. Jag blir alltid så upprymd och glad då jag på ett eller annat sätt deltar på våra kongresser, det må vara distriktskongresser, extrakongresser eller som nu ordinarie partikongress. Dels så är det förstås kul att träffa en massa partikamrater, men framförallt är det högtidligt och ett uttryck för att vi verkligen är en demokratisk folkrörelse. Vi är inte som en del andra partier toppstyrda kampanjorganisationer. Vi är en levande folkrörelse som bygger sina beslut på medlemmarnas engagemang och deltagande. Ett exempel på det är att vi i år hade över 1200 motioner att behandla på kongressen. Moderaterna hade på sin senaste stämma 57! Det säger något.
Västmanlandsdelegationen har gjort ett jättebra jobb, fått igenom en del ändringsförslag och varit väldigt aktiva i talarstolen.
Besluten som har fattats har varit framåtsyftande och kloka. Borgerlig media har förutsagt uppslitande strider om centrala områden och att partistyrelsen skulle få stryk i en del av dem. Av detta blev intet. Partiet står stadigt och starkt bakom partiledningen i alla viktiga frågor.
Jag känner verkligen att vi socialdemokrater går stärkta ur den här kongressen och vår riktning framåt har stakats ut. Mona Sahlin koncentrerade budskapet bäst i sitt inledningstal:
JOBBEN FÖRST - SKATT EFTER BÄRKRAFT - VÄLFÄRD EFTER BEHOV.

Därmed basta!

2009-10-20

Förstatligad skola löser inga problem!

Har debatterat FP-förslag om återförstatligande av skolan i lokalradion idag.
En dålig idé som inte löser särskilt många problem och inte angriper det som är akut - att kommuner får tillräckliga resurser så att de kan satsa på skolorna istället för som nu, säga upp lärare.
Det är inte kommunaliseringen som tvingar skolorna att säga upp långt mer än 1000 lärare i år, det är Björklunds och regeringens ovilja att skjuta till resurser, och att regeringen skyfflat över kostnader på kommunerna som skapar kris i skolan.
Skolan behöver arbetsro, inte en enormt stor omorganisation som kostar både tid och pengar.

Lyssna gärna! Klicka in på ca kl 15.12.

Var femte komvuxplats i Västmanland är borta!

Regeringen har nu kraftigt skurit ner i kommunernas komvuxutbildningar. I Västmanland har antalet elever i komux sjunkit med nästan 1 000 elever, eller 17 procent under det borgerliga regeringsinnehavet.
I Västmanland är var femte komvuxplats är borta. Regeringen har också avskaffat den tidigare ordningen att låta kommunernas arbetslöshet och utbildningsnivå påverka hur stort stöd till komvux dessa får. Istället fördelas medel numera mer strikt efter befolkningsmängd. För Västmanlands län har detta inneburit att statsbidragen till komvux minskat med ungefär 35 procent.
Det är inte lätt att välja inriktning för resten av livet när man bara är 15 år. Därför är det så viktigt att de som av någon anledning missat utbildning under ungdomsåren ska kunna ta igen och komplettera den senare i livet.
Alla som vill välja ny bana i livet ska kunna skaffa sig den utbildning som krävs.
Denna syn har legat till grund för mycket stora satsningar på utbildning av tidigare socialdemokratiska regeringar. Det är synd att regeringen nu byter inriktning när det gäller komvuxutbildningarna.
Vi föreslår istället ett ungdomslyft och fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik, fler platser till KY och högskola.

2009-10-19

50 dagar kvar till Köpenhamn! Skriv under uppropet!

FA21 sätter igång ett upprop som ger stöd för ett kraftfullt och rättvist klimatavtal i Köpenhamn !

Här kan du också skriva under!

Den brittiska ekonomen Nicholas Stern har räknat ut att om vi åtgärdar växthuseffekten de närmaste åren blir kostnaden cirka en procent av världens BNP. Väntar vi kan kostnaderna, förutom allt mänskligt lidande, uppgå till närmare 20 procent. Miljoner klimatflyktingar måste fly från expanderande ökenområden och översvämmade låglänta kuststräckor. Med tre till fyra graders höjning av temperaturen riskerar produktionen inom jordbruket att minska med cirka 20 procent, samtidigt som världens befolkning förväntas öka med 2,3 miljarder fram till år 2050. Det är svårt att få ekvationen att gå ihop, den enda lösning jag kan se är att vi så fort som möjligt minskar utsläppen av växthusgaser radikalt och att det sker i samarbete med utvecklingsländerna.
I dagstidningar, tv och radio hör vi att "klimatavtalet står och stampar". Världens länder, fattiga och rika, har vid förhandlingsmötet i Bangkok förra veckan försökt komma överens om hur många procent växthusgaserna ska minskas med och vem som ska betala mest. USA erbjuder fyra procents minskning, EU och Japan 20 procent. Utvecklingsländerna menar att industriländerna bär skulden för växthuseffekten, så varför ska de fattiga länderna betala för något de inte har bidragit till?
Visst kan det kännas som om de stora klimatförhandlingarna sker någonstans långt därborta, men det är lokalt som arbetet måste ske. Med hjälp av förnyelsebara energikällor, energisnål teknik, politiska stimulansåtgärder och din och min vilja att välja klimatsmart, kommer vi att lyckas! Västmanland ligger långt framme när det gäller miljövänlig teknik, avfallshantering och energiproduktion; sju kommuner i länet står bakom Förbundet Agenda 21:s målsättning att göra länet oberoende av fossila bränslen redan år 2015: Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Västerås. Fagersta kommun anser att de indirekt ställt sig bakom målsättningen genom andra beslut.
Den 3 december erbjuder Förbundet Agenda 21 i Västmanland ett Klimatkonvent på Mälardalens högskola. Då, om inte tidigare, blir det tydligt att det globala klimatavtalet är ett lokalt åtagande. Då kommer vi också att slutföra klimatuppropet som visar västmanlänningarnas stöd till ett kraftfullt och rättvist klimatavtal i Köpenhamn.

Olle Thorell, ordförande i Förbundet Agenda 21 i Västmanland

2009-10-13

Resa istället för att rösta?

I VLT slår man nu upp att jag har varit frånvarande från ca en tredjedel av voteringarna i riksdagen under mandatperioden.
Voteringar är förstås viktiga att vara med på, men det här uppdraget vi har handlar om att prioritera mellan många olika viktiga saker.
Dessutom finns det ett kvittningssystem som gör att oavsett hur många som är borta från voteringen så bibehålls balansen mellan majoritet och opposition.
Då finns det kvittningsmän i alla partier som bestämmer om man får vara frånvarande eller inte, samt ser till att det är lika många frånvarande från voteringen från båda sidor så att säga.
Jag har varje gång jag inte kunnat vara med på en votering, ansökt om att få vara borta hos (S) kvittningsman, och fått tillstånd för det.
Som det står i artikeln så har jag rest en hel del under mandatperioden.
Jag sitter i utrikesutskottet, där sysslar vi med utrikespolitik, och för att knyta kontakter, delta på internationella konferenser, och för att helt enkelt kunna skaffa sig kunskap och vara med och påverka, så har jag sett det som viktigt att delta på möten internationellt.
Jag har angivit vart jag ska resa och varför till kvittningsmännen och de har godkänt min frånvaro.

Som jag sa i artikeln så är det inga nöjesresor, utan det är tvärtom mycket jobb och ganska slitsamt. I utrikesutskottet är vi sossar 6 ordinarie ledamöter och två arbetande ersättare. Vi har en ansvarsfördelning oss emellan som är geografisk och efter sakområden. Mina ansvarsområden är frågor som har med Asien, världshandel och klustervapen att göra.
Här på bloggen har jag berättat om vad jag har gjort, och vlt har också skrivit en del om det.
Alla tillfällen då jag rest och därmed missat voteringar har jag bedömt att resan i fråga har varit viktigare än voteringen jag missat. Det har kvittningsmännen instämt i, annars hade jag inte fått vara borta.

Här följer exempel på en del av de tillfällen då jag varit frånvarande.
- Valobservatör i Fillipinerna, jag ingick i ett team av valobservatörer som bevakade valet i ett av de mest korrumperade distrikten.
- Dublin, parlamentariker från ett 40-tal länder möttes för att följa den internationella diplomatkonferensen om ett förbud mot klustervapen.
- New York förra hösten, jag ingick i en delegation av riksdagsledamöter som deltog i arbetet på FN:s generalförsamling i två veckor.
- Valobservatör i Nepal - ingick i ett team av valobservatörer från socialistinternationalen som bevakade landets första demokratiska val sedan maoistgerillan lade ner sina vapen.
- Konferens i Ghana, tre dagar med afrikanska parlamentariker om skuldavskrivningar och hur man ska undvika att hamna i en ny lånefälla.
-Manilla- Internationella parlamentariska unionen hade en konferens om kampen mot Aids och vad nationella parlamentariker kan göra, och hur de kan samverka.
- Kina förra hösten, med en delegation från europeiska socialistpartiet, där vi förde samtal bl.a om mänskliga rättigheter, miljöförstöring och mycket annat med högt uppsatta politiker i Kina både nationellt och lokalt.
- Thailand, besök på gränsen mellan Thailand och Burma för att träffa företrädare för Burmas demokratiska opposition.

Det var några exempel på en del av de resor jag företagit i mitt uppdrag som riksdagsledamot i utrikesutskottet. Jag kan inte tycka att att det är så konstigt att jag missat ett antal voteringar i riksdagen för att jag prioriterat dessa.
Sen är det inte så att jag bara är ute och reser i mitt uppdrag, jag precis som alla andra sossar på länsbänken gör en massa annat också.
Jag skriver motioner med lokal koppling, tex om Strömsholms kanal och Bergslagspendeln. Jag besöker skolor, arbetsplatser, fackklubbar, företag, s-föreningar i hela länet. Jag arrangerar seminarier och träffar i riksdagen med koppling till mina ämnesområden. Jag är ledamot i det svenska Unescorådet, som bl.a handhar världsarvsfrågor.
Jag är fortfarande fullmäktigeledamot i Surahammar, och ordförande för S i surahammar, jag är ordförande för agenda 21 förbundet i Västmanland. Jag skriver debattartiklar och insändare, bloggar och facebookar för att hålla kontakt med väljare. Jag är i tjänst 365 dagar om året och försöker att alltid vara tillgänglig.
Så jag har inga problem att fylla min arbetsvecka med viktigt innehåll långt över 40 timmar.
Om sen vlt väljer att vinkla det hela som att jag mest är ute och reser, så är det upp till dem.
Jag försöker göra saker som är viktiga, jag försöker göra ett gott jobb både i mitt utskottsarbete, och som lokal politiker i Västmanland.

2009-10-09

Yes he can!Obama. Klockrent!

Dialog i stället för bara vapenmakt och korstågsreferenser, diplomati och samtal även med de man inte gillar, betonande av FN:s roll, nedrustningsinitiativ, närmandet till den muslimska världen, ny och förhoppningsvis smartare strategi i Afghanistan etc

Kritiker menar att karln inte uträttat nåt. Det har han verkligen.

Den våta filt som var Bush-doktrinen är på väg bort.

Vilka krav har kritikerna på Obama? Skulle han ha hunnit skapat fred i Afghanistan och Mellanöstern, skrotat alla kärnvapen och gjort Kim Jung Il till pacifist? På ett år?

Att M:s gruppledare i riksdagen går ut och kallar valet av Obama ett historiskt misstag, DET skulle jag vilja kalla.....tja......ett historiskt misstag.

2009-10-06

Det finns ett bättre alternativ. Jobben först!


Jobben först


Den ekonomiska krisen är långt ifrån över. Arbetslösheten väntas stiga. I Västmanland har arbetslösheten mer än fördubblats under det senaste året och de långtidsarbetslösa har blivit 1 200 fler.

Orsaken till att arbetslösheten stiger snabbare här är att den borgerliga regeringen för en politik som försämrar den svenska ekonomin. Regeringens besparingar på utbildningsområdet gör de svårare för företag att finna nya medarbetare och för arbetslösa att skaffa sig nödvändig kompetens för att få jobb. Komvux har skurits ned med nästan en tredjedel och tre av fyra platser inom den yrkesinriktade arbetsmarkandsutbildningen har tagits bort.

Nu behövs en ny färdriktning med investeringar i nya möjligheter. Idag presenterar vi socialdemokrater vårt budgetalternativ, där vi sätter jobben först. Tiden mellan två jobb måste vara en tid av lärande och utveckling. Vi vill öppna fler möjligheter för alla att öka sina möjligheter med utbildning– både som anställd, företagare eller under perioder då man står mellan två jobb.

Vi vill investera i 100 000 nya jobb och utbildningsplatser, varav 50 000 i ett brett Kunskapslyft. Vi lägger förslag för att göra det lättare för entreprenörer att gå från idé till företag, vi vill utöka ROT-avdraget för upprustning av bostäder, bland annat i miljonprogramsområdena, så att det ger 15 000 jobb och vi vill investera i den växande besöksnäringen.

Ungdomsarbetslösheten växer snabbare i Sverige än i övriga EU-länder. I Västmanland är över 2 000 ungdomar arbetslösa varav var tionde är långtidsarbetslös. Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxenliv med arbetslöshet. Att ingjuta hopp och framtidstro i dagens unga generation är vår viktigaste investering. Idag lägger vi ett kraftfullt paket för att bekämpa ungdomsarbetslösheten:

Jobbstart för unga - innebär att Arbetsförmedlingen ska göra en snabb kartläggning, en så kallad profilering, av alla unga som skriver in sig vid förmedlingen – redan den första dagen. De som bedöms behöva någon utbildning, praktikplats eller subventionerad anställning för att få jobb ska kunna få det redan från början, utan långa väntetider.
Ungdomslyft - Vi vill därför sjösätta ett tillfälligt program med 10 000 platser för unga arbetslösa som vill komplettera sin utbildning så att de får grundläggande behörighet och kan gå vidare till jobb.
Fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik – och krav på utbildning efter ett års arbetslöshet - Utöver Ungdomslyftet föreslår vi därför mer pengar till jobbutbildning, lärlingsplatser, Förstajobbet-avdrag och bättre stöd till unga med funktionshinder.
Fler platser i KY och högskola och bättre kvalitet - Vi menar att antalet utbildningsplatser behöver byggas ut ytterligare, och mer långsiktigt. Därför föreslår vi fler utbildningsplatser än regeringen.
Snabbare övergång från studier till arbete - För att få jobb behöver ungdomar utbilda sig i sådant som arbetsgivarna efterfrågar. Dessutom behöver de erfarenheter från och kontakter med arbetslivet. Vi ser stora behov av att långsiktigt och brett förbättra kontakterna mellan utbildning och yrkesliv både i gymnasieskolan, komvux och på högskolan. Därför föreslår vi 100 miljoner kronor per år för att bygga ut möjligheterna till studie- och karriärrådgivningen i gymnasieskolan, samt ytterligare 100 miljoner kronor per år för detsamma på högskolan 2010-2012. vi föreslås dessutom fler praktikplatser vid statliga myndigheter för nyutexaminerade akademiker och ett traineeprogram till de kommuner och landsting som vill ta chansen att nu nyrekrytera nästa generations välfärdsarbetare.

Klarar vi jobben så klarar vi svensk ekonomi – och då klarar vi också kvaliteten i välfärden. Varje arbetad timme behövs. Därför sätter vi socialdemokrater alltid jobben först. Så enkelt är det.

Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson och ordförande för socialdemokraterna i Västmanland,

Olle Thorell, riksdagsledamot, Surahammar

Margareta Israelsson, riksdagsledamot Västerås

Pia Nilsson, riksdagsledamot Sala

2009-10-02

Åk 8 Skogslundsskolan

Besökte åk 8 i Skogslundsskolan idag. Trevliga ungdomar som hade so-prov idag om nordisk geografi. Fick möjlighet att prata om betyg, den kommande flytten av skolan, om man är stressad av gymnasievalet redan och mycket annat.
Det är alltid lika kul att träffa skolungdomar. Den bild som ges av skolan i Sverige idag i media, domineras av problem, elände, dåliga resultat, ordningsproblem, mobbbning av både lärare och elever etc etc. Allt detta finns förstås, men det är ju inte hela bilden. Ungdomar i allmänhet är vetgiriga och trivs i skolan, lärare i allmänhet gör ett bra jobb med de förutsättningar de har, och även om problem finns så är det alltid slående för mig vad trevliga och glada eleverna är.
VLT var också där och jag fick möjlighet att tala om en av mina motioner som handlar om ett skolpolitiskt råd.
Den handlar om att säkerställa kvaliteten och långsiktigheten på politiska beslut i skolan.
Skolpolitiken måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på finger-i-luften-populism. Precis som regeringen har ett oberoende finanspolitiskt råd som utvärderar den ekonomiska politiken borde det inrättas ett skolpolitiskt råd som utvärderar reformer på skolans område.
En sammanhållen skola, där resurser styrs dit behoven finns kräver resurser, då går det inte i längden att prioritera skattesänkningar framför kvalitet i välfärden.
I veckan kom också skolverket med en analys av varför resultaten i skolan har försämrats. Deras slutsater kan inte direkt ha varit nåt som majo...förlåt statsrådet Björklund jublade åt.
Ann Marie Lindgren, klok som en pudel, gör som vanligt en klockren analys av analysen och den kan du läsa HÄR.