2011-09-20

Erkänn Palestina nu!

I dagarna inleds FN:s generalförsamling i New York. En huvudfråga där kommer att vara ett erkännande av staten Palestina.
Sveriges regering bör deklarera sin avsikt att erkänna staten Palestina. Omvärlden måste sätta press på Israel som vägrar fredsförhandlingar med Palestina. Detta är Social-demokraternas hållning som vi länge framfört. Men tyvärr väljer regeringen att tiga.
Det finns enskilda ministrar i regeringen som går ut och säger klart nej till ett erkännande av Palestina. Vice statsminister Jan Björklund (FP) och EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) har ny-ligen uttalat att utropandet av en stat i FN är ”inte någon genväg förbi svåra och tuffa förhandlingar mellan palestinierna och Israel”.
Att hänvisa till fredsförhandlingar är tämligen poänglöst eftersom Israel ensidigt avvisar sådana. Från Israel kommer i stället den ena åtgärden efter den andra som ytterligare förhindrar förhandlingar.
Självfallet vore återupptagna fredsförhandlingar det bästa alternativet. Detta är också palestiniernas prioritet. De har varit mycket tydliga med att de vill få igång fredssamtalen och de har gjort stora eftergifter för att möjliggöra återupptagna förhandlingar.
Palestinierna har sagt att en utgångspunkt bör vara en tvåstatslösning som utgår från 1967 års gränser med östra Jerusalem som huvudstad. Ställda inför Israels uppenbara motstånd mot fredsförhandlingar återstår snart inget annat alternativ för palestinierna än att driva ett erkännande av staten Palestina i FN.
Folkrättsligt är frågan inte okomplicerad men det finns principer som ger stöd för ett erkännande även om Palestina, på grund av den israeliska ockupationen, inte kan leva upp till samtliga huvudkriterier som folk-rätten anger för att en stat ska kunna erkännas.
Att inte ge ett svenskt stöd till erkännande av en palestinsk stat är en omöjlig position när Israel ensidigt vägrar förhandla. Björklunds och Ohlssons hållning innebär i praktiken att man ger ockupationsmakten Israel beslutsrätt över när Palestina ska bli en fri och självständig stat. Detta är en helt orimlig politik som heller inte kommer leda till fred och trygghet för varken israeler eller palestinier.
EU skulle kunna utgöra en stark röst i det fall frågan väcks i FN. EU-länderna kommer tyvärr att vara splittrade. Därför har det betydelse om Sveriges röst nu kunde höjas för ett erkännande.
Eftersom regeringen hittills inte velat säga något om erkännandefrågan är det svårt att veta om Björklund och Ohlsson uttalar sig i egenskap av ministrar eller som folkpartister. Vice statsminister Björklund har flera gånger förut gjort utrikes-politiska utspel som stats- eller utrikesministern sedan blivit tvungen att korrigera.
Socialdemokraterna anser att Sverige bör erkänna staten Palestina. Utrikes-minister Carl Bildt bör klargöra regeringens hållning i frågan. Tystnad duger inte längre.

Olle Thorell, Urban Ahlin

Inga kommentarer: